Hantering av personuppgifter

I enlighet med Fanwine ApSs personuppgiftspolicy vill vi förtydliga:


- vilka personuppgifter vi sparar

- varifrån vi hämtar dina personuppgifter

- för vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter

- hur länge vi sparar dina personuppgifter

- hur vi skyddar dina personuppgifter

- vilka rättigheter du har

- vart du vänder dig om du har frågorVilka personuppgifter sparar vi?


När det gäller kunder sparas namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. faktureringsadress. Syftet är efterlevnad av ingångna avtal samt lagliga skyldigheter. Uppgifterna sparas så länge avtalet gäller, dock minst så länge som bokföringslagen kräver. För mottagare av nyhetsbrev gäller namn, e-postadress och intressekategori. Ändamålet är berättigat intresse och uppgifterna sparas tills någon av parterna väljer att avsluta.Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?


De personuppgifter som Fanwine ApS sparar hämtas direkt från dig då du registrerar dig som kund och således ingår ett avtal med oss, eller då du anmäler dig som mottagare av vårt nyhetsbrev.För vilka ändamål sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal, för att kunna följa gällande lagstiftning samt för att kunna distribuera våra nyhetsbrev och marknadsföra vår verksamhet.Hur länge sparas dina personuppgifter?


Personuppgifterna sparas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår såvida inte annat framgår av gällande lagstiftning, bokförings- och arkivregler.Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Fanwine ApS lagrar och hanterar dina personuppgifter så att obehöriga inte har insyn. Vi lämnar under inga omständigheter ut personuppgifter till externa företag eller organisationer, förutom dem med vilka vi har s.k. biträdesavtal för att kunna fullfölja våra åtaganden, ex.vis våra distributörer.Vilka rättigheter har du?


Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Fanwine ApS har och om syftet. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i fall de inte längre är nödvändiga att spara för det ursprungliga syftet, och om gällande lagstiftning tillåter att de raderas.Frågor?


Har du frågor ber vi dig maila dessa till martin@fanwine.se